June 28 2017 07:10:04
Nawigacja
STRONA G?ÓWNA
Pozdrowienia z Afryki, Janusz
FORMULARZ ZG?OSZENIOWY
KALENDARIUM
DOKUMENTY KO?CIELNE
LISTA NSK? AL
JAK ZOSTA? SZAFARZEM
?WIADECTWA SZAFARZY
ARCHIWUM
Strona g?ówna

Rekolekcje – obowi?zkowe dla wszystkich Szafarzy:

Podobnie jak w roku ubieg?ym, przewidziane s? tylko trzy terminy rekolekcji, ale za to b?d? odbywa?y si? w dwóch miejscach (w Na??czowie i D?browicy) ??cznie b?dzie pi?? turnusów wed?ug nast?puj?cego porz?dku:

4-6 listopada – Na??czów – I turnus

11-13 listopada – Na??czów i D?browica – II turnus

18-20 listopada – Na??czów i D?browica – III turnus

Zg?oszenia na rekolekcje przyjmowane w tym roku b?d? w nowej formie elektronicznej. Zapisa? si? mo?na wchodz?c na nasz? stron? internetow? www. i wype?niaj?c FORMULARZ zg?oszeniowy, w którym trzeba wpisa?: imi?, nazwisko, e-mail, miejscowo??, parafi? (wybieraj?c z podanej listy), wybra? w?a?ciwy termin rekolekcji oraz dokona? akceptacji przez przycisk prze?lij.

Po przes?aniu prawid?owo wype?nionego zg?oszenia ka?dy otrzyma maila zwrotnego. Ta forma zast?puje dotychczasow? mo?liwo?? zg?aszania mailem. Bardzo prosz? wszystkich o korzystanie z tego sposobu.

Istnieje tak?e mo?liwo?? zg?oszenia telefonicznie w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej (nr telefonów 81 532 12 65 lub 81 532 10 58 w. 358 w godz. 9.30-13.30).

Bardzo prosz? o zwrócenie uwagi na to, ?e rekolekcje zaplanowane s? w dwóch miejscach równolegle, a zatem prosz? o przestrzeganie udzia?u w rekolekcjach w miejscu, na które si? Panowie zg?osili?cie.

Rekolekcje odbywaj? si? w Domu Rekolekcyjnym w Na??czowie (ul. Prusa 28), za? w D?browicy w Domu Spotkania (D?browica 130A). Kolacja rozpoczynaj?ca rekolekcje jest w pi?tek o godz. 19.00, zako?czenie w niedziel? ok. 12.30 (obiadem).

Na rekolekcje nale?y zabra? ze sob? legitymacj? i ewentualnie ksi?g? Liturgii Godzin. Koszt 160 z?.

Nawigacja
TEKSTY FORMACYJNE

UDZIA? W REKOLEKCJACH

ODESZLI DO PANA

GALERIA

TEKSTY RÓ?NE